Privacy policy

Stichting Woutje Brugge is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in onderstaande privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Woutje Brugge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School
 • IP-adres
 • Eventuele allergieën
 • Gegevens over uw activiteiten op onze internetsite
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Woutje Brugge verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Informatie over gezondheid die u aan ons verstrekt voor de veiligheid van uw kind
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze internetsite https://woutjebrugge.nl/over-ons/contact/, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Woutje Brugge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om toegang te kunnen verlenen tot de speelweek activiteiten en/of andere diensten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
 • U te bereiken bij eventuele calamiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Woutje Brugge neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Woutje Brugge) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Woutje Brugge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Indien noodzakelijk delen we uw gegevens met andere partijen. Met deze partijen spreken wij af dat ze uw gegevens zorgvuldig behandelen, alleen verwerken voor het doel dat vastgelegd is in een overeenkomst en na verwerking de gegevens verwijderen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben gekregen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan een bedrijf dat voor ons polsbandjes maakt welke wij gebruiken om de toegang tot een speelweek activiteit te kunnen controleren of bij calamiteiten informatie over uw kind ter beschikking te hebben.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Woutje Brugge gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Woutje Brugge gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Woutje Brugge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op onze internetsite https://woutjebrugge.nl/over-ons/contact/

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Woutje Brugge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Woutje Brugge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op onze internetsite https://woutjebrugge.nl/over-ons/contact/. Stichting Woutje Brugge heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • SSL certificaat: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien in de adresbalk waar https:// wordt weergegeven. Alsmede met het hangslotje in de adresbalk.
 • Wij maken gebruik van een Nederlandse provider waarmee een dataverwerkingsovereenkomst is afgesloten.

Dataverwerkingsovereenkomsten

 • Google (Google Analytics)
 • TransIP (email en hosting internetsite)

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op onze internetsite https://woutjebrugge.nl/over-ons/contact/.

Foto’s of naamsvermelding op de internetsite
Inzake het portretrecht en de privacy van deelnemers aan de Woutje Brugge speelweek activiteiten, dient bij bezwaar tegen het plaatsen van persoonlijke foto’s of een naamsvermelding op de internetsite, per publicatie een email met verzoek tot verwijdering naar bestuur@woutjebrugge.nl te worden gestuurd. Hierna zal de desbetreffende vermelding worden verwijderd.

Het gaat hier voornamelijk om foto’s gemaakt in algemene, openbare gebouwen of terreinen tijdens de Woutje Brugge speelweek activiteiten. Uiteraard zullen wij uiterste zorgvuldigheid nastreven bij het selecteren en publiceren van foto’s op de Woutje Brugge internetsite en social media.