Maatschappelijke Agenda van de Gemeente Kaag en Braassem

MAG verantwoording Woutje Brugge 2016

De stichting Woutje Brugge organiseert ieder jaar, in de laatste week van de zomervakantie, een speelweek voor de basisschooljeugd van Woubrugge. De belangrijkste doelstelling is daarbij dat we een leuke en uitdagende speelweek organiseren waaraan alle kinderen mee kunnen doen, ongeacht de financiële draagkracht van hun ouders. Met die gedachte is Woutje Brugge 46 jaar geleden begonnen en met de bijdrage van vele vrijwilligers en sponsors kan deze gedachte blijven voortbestaan. Meer informatie over de stichting en onze activiteiten vindt u op onze website www.woutjebrugge.nl.

De stichting Woutje Brugge ontvangt, naast de bijdragen van sponsors, eveneens subsidie vanuit de Maatschappelijke Agenda van de Gemeente Kaag en Braassem (MAG). De gemeente heeft daarin een aantal thema’s vastgesteld waaraan Woutje Brugge tracht een bijdrage te leveren. Een belangrijk uitgangspunt van de gemeente is daarbij dat organisaties samen moeten werken om doelstellingen te behalen.

Gezondheid en bewegen
Woutje Brugge heeft in 2016, net als in voorgaande jaren, actief samengewerkt met verschillende sportverenigingen in het dorp. Zo is tijdens de speelweek door ondermeer de voetbalvereniging, de tennisvereniging en de ijsvereniging ieder een eigen clinic georganiseerd en zijn ook de biljartvereniging, dansschool, tafeltennis en visvereniging vertegenwoordigd met een onderdeel in de speelweek. Kinderen kunnen zo laagdrempelig kennis maken met de sport en het levert de vereniging over het algemeen ook een aantal nieuwe enthousiaste leden op. Terug van weggeweest dit jaar was het levend tafelvoetbalspel. Nieuw in 2016 was de samenwerking met de kidsclub en het onderdeel kinderyoga en -massage.

Woutje Brugge heeft in 2016 met de organisatie van deze sportieve activiteiten in de speelweek bijgedragen aan de doelstellingen van de gemeente ten aanzien van het terugdringen van onvoldoende beweging en overgewicht.

Groei en ontwikkeling
In de Maatschappelijke Agenda benoemt de gemeente onder het thema Groei en ontwikkeling met name de veilige omgeving voor kinderen en het ontwikkelen van vaardigheden en ontdekken van talenten. Woutje Brugge heeft in 2016 ook hieraan een bijdrage geleverd.

Nadat in 2014 drie bestuursleden de cursus “in veilige handen” hebben gevolgd, hebben ook in 2015 twee bestuursleden deelgenomen aan deze cursus. Met hetgeen is aangedragen tijdens de cursus is Woutje Brugge actief aan de slag gegaan. Zo is meer aandacht geschonken aan veiligheid bij de opzet van onderdelen, is met vrijwilligers gesproken over bewustwording en het voornemen tot de invoering van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en zijn net als in 2015 weer verschillende vrijwilligers opgeleid tot gecertificeerd BHV’er zodat er bij calamiteiten adequaat kan worden opgetreden en eerste hulp kan worden verleend. Daarnaast conformeren we ons aan het stappenplan “In veilige handen”, van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). We hebben gedragsregels opgesteld en zijn er in 2016 voor alle teamleiders en bestuursleden VOG’s aangevraagd en verkregen. In totaal zijn nu circa 40 VOG’s afgegeven voor vrijwilligers van Woutje Brugge. Voor nieuwe bestuursleden en teamleiders wordt uiteraard ook telkens een aanvraag ingediend.

Ten aanzien van het ontwikkelen van vaardigheden en ontdekken van talenten heeft Woutje Brugge in 2016 haar bijdrage geleverd door kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten en creatieve activiteiten. Zelfs voor peuters is er in samenwerking met peuterspeelzaal Ukkepuk een onderdeel waarin ook zij in een veilige, vertrouwde omgeving kennis kunnen maken met de manier waarop de peuterspeelzaal een bijdrage levert aan de ontwikkeling van een kind.

Werken en leren
De stichting Woutje Brugge biedt scholieren de mogelijkheid om tijdens de speelweek invulling te geven aan hun maatschappelijke stage. Ook in 2016 hebben verschillende scholieren hun actieve bijdrage geleverd tijdens de onderdelen. De tijd die ze hieraan hebben besteed is verantwoord bij hun onderwijsinstelling. We proberen de stagiaires daarbij enthousiast te krijgen om op een later moment als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de speelweek.

Maatschappelijke betrokkenheid en Wonen en leefomgeving
De gemeente stelt zich in de Maatschappelijke Agenda bij deze thema’s onder meer tot doel dat inwoners gestimuleerd en gemotiveerd worden een bijdrage te leveren aan de samenleving. Ze wil daarbij aandacht voor continuïteit, diversiteit en flexibiliteit van vrijwilligerswerk. Woutje Brugge is daarvan wellicht een sprekend voorbeeld. Nadat in 2014 drie bestuursleden afscheid namen, zijn in 2015 maar liefst 5 nieuwe bestuursleden toegetreden. Ook in 2016 hebben zich wisselingen binnen het bestuur voorgedaan. Alle (nieuwe) bestuursleden brengen hun eigen vaardigheden en nieuwe ideeën mee, waardoor Woutje Brugge mee kan gaan met de tijd. Daarnaast kan Woutje Brugge rekenen op vele tientallen vrijwilligers die ieder hun eigen bijdrage leveren aan de speelweek. Daar zijn we trots op. Extra trots zijn we dit jaar op Daniek de Groot die op voordracht van Woutje Brugge en vele andere organisaties waar hij vrijwilligerswerk voor verricht werd verkozen tot jeugd vrijwilliger van het jaar van de gemeente Kaag en Braassem.

Met elkaar zorgen we ervoor dat alle kinderen een geslaagde speelweek bezorgen. Dat het vrijwilligerswerk zelf ook leuk moet zijn verliezen we daarbij niet uit het oog. Woutje Brugge levert een actieve bijdrage aan het gevoel van saamhorigheid.

Integratie van statushouders
Tijdens de MAG-conferentie van mei 2016 heeft de Driemaster nieuwe thema’s met de aangesloten  verenigingen besproken. Een daarvan is de rol die verenigingen kunnen spelen bij de integratie van statushouders in Kaag en Braassem. Woutje Brugge onderschrijft het belang van snelle integratie. Samen met de Driemaster heeft Woutje Brugge een brief opgesteld die is vertaald in het Arabisch en is verspreid onder de statushouder gezinnen in Woubrugge. Daarmee hebben we gepoogd hen actiever bij de speelweek te betrekken. Tijdens de speelweek hebben we in Woubrugge woonachtige statushouders als vrijwilliger ingezet. Zo waren ze bijv. bij de opening actief en hebben ze met wethouder Hoek gesproken over hun bijdrage. Met het betrekken van statushouders heeft Woutje Brugge een bescheiden bijdrage aan integratie geleverd. Die integratie werkt vooral twee kanten op en is niet zo zeer alleen op de statushouder van toepassing.

Woutje Brugge in 2017
Ook in 2017 zal Woutje Brugge op haar eigen manier een bijdrage leveren aan de Maatschappelijke Agenda van de gemeente Kaag en Braassem. We gaan verder met het ingezette beleid ten aanzien van veiligheid en preventie en proberen nieuwe vrijwilligers en sponsoren enthousiast te maken om hun bijdrage aan de speelweek te leveren. We continueren de goede samenwerking met de verschillende sportverenigingen in het dorp en proberen nieuwe verenigingen te betrekken bij de speelweek. Voor 2017 staat ook het onderwerp integratie weer nadrukkelijk op de agenda. Woutje Brugge hoopt dit jaar wederom statushouders actief bij de speelweek te betrekken.