Verklaring Omtrent Gedrag

De stichting Woutje Brugge wil kinderen, ouders en vrijwilligers een zo veilig mogelijke omgeving bieden. Vandaar dat we actief bezig zijn met veiligheid en ons conformeren aan het stappenplan “In veilige handen”, van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Meer informatie vind je op www.inveiligehanden.nl.

Hoe zorgt Woutje voor een veilige omgeving?
Vanaf 2014 hebben verschillende bestuursleden de cursus “in veilige handen” gevolgd. Met hetgeen is aangedragen tijdens deze cursus is Woutje Brugge actief aan de slag gegaan. Zo wordt ondermeer aandacht geschonken aan veiligheid bij de opzet van onderdelen, is met vrijwilligers gesproken over bewustwording en het voornemen tot de invoering van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en zijn verschillende vrijwilligers opgeleid tot gecertificeerd BHV’er zodat er bij calamiteiten adequaat kan worden opgetreden en eerste hulp kan worden verleend. We hebben gedragsregels opgesteld en eind 2015 de eerste VOG aanvragen voor bestuursleden ingediend. In 2016 zijn voor alle teamleiders en bestuursleden VOG’s aangevraagd en verkregen. In totaal zijn nu circa 40 VOG’s afgegeven voor vrijwilligers van Woutje Brugge. Voor nieuwe bestuursleden en teamleiders wordt uiteraard ook telkens een aanvraag ingediend.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent namens het ministerie van Veiligheid en Justitie personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Waarom introduceren wij de Verklaring Omtrent Gedrag?
De invoering van een VOG is een belangrijke maatregel die wij als stichting Woutje Brugge invoeren om de kans op bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag te verkleinen. Een VOG geeft geen garantie maar wel meer zekerheid over het verleden van vrijwilligers. De invoering van een VOG vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan in aanraking komen met onze kwetsbare doelgroep.

Hoe werkt de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag?
Nadat de secretaris van het bestuur de volledige personalia inclusief geboortedatum en geboorteplaats van een vrijwilliger heeft ontvangen, zorgt zij ervoor dat de vrijwilliger een uitnodiging per e-mail ontvangt van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met de link in de email kan, met gebruik van DigiD, vervolgens snel en eenvoudig de aanvraag worden afgerond. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie een beslissing genomen. Als die beslissing positief is wordt de VOG per post naar het huisadres van de vrijwilliger gestuurd.

Wat zijn de kosten van de Verklaring Omtrent Gedrag?
De stichting Woutje Brugge is toegelaten tot de regeling Gratis VOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De VOG is dan ook, zo lang deze regeling geldig is, geheel gratis.

Wat doet de stichting Woutje Brugge met de VOG?
De originele VOG’s worden door het bestuur ingenomen, gecontroleerd en vervolgens gearchiveerd. De VOG’s worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen met een geldige reden toegankelijk voor bestuursleden.

Hoe lang zijn VOG’s geldig?
De geldigheid van VOG’s wordt bepaald door de organisatie waarvoor de VOG is aangevraagd. De stichting Woutje Brugge hanteert op advies van de Nederlandse Vereniging van Vrijwilligerswerk een geldigheidstermijn van 3 jaar. Als de geldigheid verloopt wordt opnieuw een VOG aangevraagd.

Is de VOG die ik heb voor mijn werk of andere (vrijwilligers) organisatie ook geldig?
Nee. De stichting Woutje Brugge verlangt een eigen originele VOG afgegeven op de zorg voor minderjarigen (code 84). VOG’s die zijn afgegeven voor andere organisaties of veiligheidsaspecten zijn niet geldig binnen onze stichting.

Waarom verlangt de stichting Woutje Brugge alleen van haar bestuursleden en teamleiders een VOG en niet van alle andere vrijwilligers?
Het liefst zou de stichting Woutje Brugge voor al haar vrijwilligers een VOG aanvragen. De aard en opzet van de speelweek laat het logistiek gezien echter niet toe om voor alle vrijwilligers een VOG aan te vragen. Veel vrijwilligers melden zich op het laatste moment bij een teamleider om te helpen en die hulp is vaak beperkt tot een aantal uurtjes. Bestuursleden en teamleiders zijn daarentegen meer structureel en voor langere tijd verbonden aan de stichting. Omdat 2016 het eerste jaar is waarin we werken met VOG’s, zullen bij de evaluatie stilstaan bij deze keuze.

Ik heb een VOG aangevraagd om vrijwilligerswerk voor Woutje Brugge te kunnen verrichten, maar de aanvraag is geweigerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hoe gaat de stichting daar mee om?
Het kan natuurlijk voor komen dat een gebeurtenis uit het verleden voor het ministerie reden is om een VOG te weigeren. Dat is heel vervelend voor zowel de vrijwilliger zonder kwade intenties, als de organisatie van de speelweek. Omdat de stichting Woutje Brugge niet geïnformeerd wordt over de reden van weigering heeft een inhoudelijk gesprek daarover met het bestuur dan ook geen zin. Wanneer een bestuurslid of teamleider geen VOG overlegt in de daarvoor ruim gestelde termijn, zal de stichting Woutje Brugge de samenwerking met de desbetreffende vrijwilliger beëindigen.